Yeni merkez bankası başkanı fiaz indirimi sinyallerini güçlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bankanın yükseliş ve Politika iletişiminin güçlendirilmesine yönelik kurumsal şeffaflığının "para politikası sürecinde" bazı iyileştirme adımları üzerinde çalıştığını söyledi özellikle enflasyon ve ekonomik Etkinlik Dahil olmak üzere Bütün makroekonomik göstergelerin dikkate alındığını dikkate alarak, bir yaklaşımla Devinim edeceğiz .. 19

Uysal; Finansal istikrara katkıda bulunmak için

Uysal, Var gelişmelerin para politikasında manevra alanı olduğunu gösterdiğini belirtti. “Bu çerçevede, Para Politikası Kurulu açıklanan Bütün verileri analiz edecek ve uygun kararları alacaktır. ortak mantık ve istişare çerçevesi Uysal'ın Fed ve ECB para politikalarının hafifletilmesine dayanmaktadır, bu nedenle adım atmak mümkündür. piyasa tarafından beklenen ılımlı Nema indirimi ötesine geçecek. Daha sonra ilk röportajını verdi ve yeni dönemin stratejilerini açıkladı. Enflasyondan para politikasına kadar birçok konuda değerlendirme yapan, büyüme planlarını ve ödemeler dengesini korumaya yarayan Uysal, şu soruları cevapladı:

Merkez Bankası Valisi olarak atandığınızda, duyuru metni. Bu mesajlardan biri iletişim politikası ile ilgiliydi. 'İletişim kanallarının en üst düzeyde kullanılacağına' dair bir taahhütte bulundunuz.

İletişim politikaları, Merkez Bankası tarafından fiyat istikrarı için uygulanan politikaların etkinliği ve hesap verebilirliği için önemlidir. TCMB Kuvvetli iletişim kanalları geliştirmiştir ve özellikle 2001 değişikliğinden sonra bu alanda Mühim yatırımlar yapmıştır. Yeni dönemde meslektaşlarımla birlikte, bu çabaları daha ileri götürmek için çaba göstereceğiz. Kamuoyu ile çeşitli platformlarda halkla etkili, şeffaf ve kapsayıcı bir iletişim kurmanın amaçlarımızın gerçekleştirilmesine Mühim katkı sağlayacağına inanıyorum.

Kurumsal şeffaflığımızı artırmak ve Politika iletişimimizi güçlendirmek için bazı iyileştirme adımları üzerinde çalışıyoruz. Bu bağlamda, ilk planda ortaya çıkabilecek birkaç uygulama hakkında konuşabilirim. Mesele, para politikası karar alma süreci ve kararların nedenleri hakkında daha Çok bilgi paylaşacağız. Merkez Bankası piyasa işlemlerinde veri paylaşımımızı güçlendireceğiz. Ek olarak, Merkez Bankası'nın para politikası ve Genel meselelere yaklaşımı konusundaki çeşitli kanallarda daha sık ve daha somut bilgileri paylaşacağız. Buna ek olarak, Genel olarak farklı iletişim uygulamaları için hazırlanıyoruz. Bu çerçevede, yatırımcılar, finansal kurumlar ve reel sektör temsilcileri, özellikle ekonomik basın olarak Mühim paydaşlarımız olmaya devam edecektir. Fiyat istikrarının toplumun Bütün kesimlerine önemini ve Merkez Bankası'nın bu süreçteki rolünü açıklamak için çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Ayrıntılı iletişim çerçevemizi gelecekte halkla paylaşacağız.

İlk açıklamada, finansal istikrarın yanı sıra fiyat istikrarı üzerinde de duruldu. Bunu nasıl okuyabiliriz

Çok kapsayıcı ve gelişmiş bir finansal sistemin varlığı, para politikası aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişi için bir önkoşuldur. Ekonomik aktörler tarafından finansmana erişim, özellikle üretim ve ihracatta, makroekonomik açıdan dengeli bir Nazar açısında kilit bir unsurdur. Fiyat istikrarı ve finansal istikrarın da bütünün bir parçası olduğu vurgulanmalıdır. Finansal istikrar, fiyat istikrarı olmadan sağlanamaz. Öte yandan, finansal istikrarın Kuvvetli olmadığı bir ekonomide, fiyat istikrarı kalıcı değildir. Bu nedenle finansal sektör ile reel sektör arasındaki etkileşimi yakından takip etmeli, finansal sistemin sağlığını izlemeli ve Araç setimizi Devamlı iyileştirmeliyiz. Önümüzdeki dönemde, kaydettiğimiz araçları, özellikle de Mecburi rezervleri, finansal istikrara katkıda bulunmak için etkin bir şekilde kullanacağız.

Ek olarak, finansal istikrar konusunda uzun vadeli yapısal çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz. Alternatif finansman kaynaklarının geliştirilmesi ve Araç çeşitliliğindeki artış, Ev halklarının ve Başka ekonomik aktörlerin, özellikle de reel sektörün finansman ve tasarruf kararlarını destekleyerek makroekonomik dengeye katkıda bulunacaktır. Bu doğrultuda Merkez Bankası, derinleşen Kapital piyasaları çerçevesinde atılacak adımlara daha Çok katkıda bulunmaya devam edecektir.

Fiyat istikrarı ve büyüme arasında bir çelişki olduğunu düşünüyor musunuz?

Bu iki kavram birbiriyle çelişmiyor. Destekler. Sağlıklı ve kapsayıcı bir büyüme, fiyat istikrarının sürdürülebilirliğini güçlendirir. Fiyat istikrarı belirsizliği azaltarak ve Nema oranlarını düşürerek büyüme potansiyelini destekler. Enflasyondaki düşüş eğiliminin, özellikle cari dönemde, devam etmesinin, risk primimizi düşürmek ve ekonomideki toparlanmayı güçlendirmek açısından büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Bütün makroekonomik göstergeleri, özellikle enflasyon ve ekonomik aktiviteyi dikkate alan veri odaklı bir yaklaşımla Devinim edeceğiz. Ek olarak, mikro-dinamikleri ve Alan bilgilerini yakından izlemeye devam edeceğiz. Para politikasının etkinliğini artırmak için, süreçlere, özellikle finansal sektöre, reel sektöre ve Halk sektörüne girdi sağlayacak Bütün taraflarla Ahenk içinde çalışacağız. Para politikası gelecekte nasıl ilerleyecektir?

Para politikasının ve Başka önlemlerin katılımıyla enflasyonun geçen Ekim ayından bu yana azaldığını gözlemliyoruz. Ayrıca, enflasyon beklentilerinin enflasyondaki seviyenin ve oynaklığın azalması sonucu azaldığını görüyoruz. Hem enflasyon dinamikleri hem de fiyatlama davranışında bir gelişme başlamıştır. 2019 yılında enflasyondaki düşüş ve iç talep koşullarının zayıflaması nedeniyle enflasyondaki düşüşün sürmesini bekliyoruz.

Bütün bu gelişmeler para politikasında manevra yapılacak bir oda olduğuna işaret ediyor. Bu bağlamda, Para Politikası Komitesi, açıklanan Bütün verileri analiz edecek ve ortak Neden ve istişare çerçevesinde uygun kararı verecektir. Elbette, enflasyondaki Müspet eğilimi sürdürmek için para politikasında temkinli bir duruş sürdürmek önemlidir, ancak burada nominal değil, reel Nema oranlarındaki gerginlik derecesinin tanımlanması daha doğrudur. Enflasyon görünümünü etkileyen Bütün faktörleri yakından izleyerek, kendi beklentilerimizde makul beklentiler ve makul bir reel getiri dikkate alınacak bir çerçeve benimseyeceğimizi söyleyebilirim.

Nihayet dönemde, gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının genişleyici beklentileri öne çıkmıştır. Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin ve söz konusu gelişmelerin etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

yakın vadeli küresel ekonomik aktivite ve enflasyonda Mühim ölçüde zayıflayan ve gelişmiş ekonomilerin dış ticaret eğilimi, Fed ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TC Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyeti. Küresel para politikalarını gevşetme yolunda atılacak adımlar ile ilgili beklentiler, özellikle gelişmekte olan ülkeler için talep ve risk iştahını desteklemektedir. finansal varlıklar. Bununla birlikte, korumacılık önlemleri ve Başka küresel belirsizliklerdeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. sürdüğünü gösterir. Hususi tüketim ve Halk harcamalarına ek olarak, net ihracat da iyileşme eğilimine Mühim katkı sağlamıştır. Küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya Karşın, hem ticari hem de turizm ve ulaştırma hizmetleri yükseliş eğilimini sürdürmektedir. Türkiye'nin dünya ihracat pazarlarındaki payını, rekabet gücümüzün 2013 yılından bu yana yükselme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bu gelişmelerin etkisiyle cari işlemler dengesinde hızlı bir iyileşme görüyoruz. Cari hesap bakiyesinin Sene sonunda sıfıra yakın olmasını bekliyoruz.

Nihayet zamanlarda rezerv yeterliliği gündemde. Yedekleri arttırma planın var mı?

Nihayet dönemde, hem cari işlemler açığı hem de kısa vadeli borçluluktaki düşüş, rezerv yeterliliği göstergelerinde bir miktar iyileşme sağlamıştır. Bununla birlikte, uygun koşulların sağlanması koşuluyla, uluslararası rezervleri dış şoklara karşı sigorta olarak arttırma niyetimizi sürdürüyoruz. Şu anda, reeskont kredisi ile rezerv biriktirme fırsatımız var. Öte yandan, enerji ithalatı yapan Halk kurumlarına döviz satışlarının rezervler üzerinde etkisi azalmaktadır. Önümüzdeki dönemde, küresel konjonktüre ve Kapital akışının seyrine bağlı olarak, rezervlerimizi güçlendirmek için Var araçlarımızı revize edebiliriz.

8 Temmuz’da TBMM’ye sunulan yeni çanta yasası teklifinde Merkez Bankası’nın sorunuyla ilgili görüşleriniz neler?

İlgili Kanun teklifinde, Merkez Bankası ile ilgili üç Anne başlık öngörülüyor: Mecburi karşılıklar, finansal kuruluşlardan yüksek frekanslı veri toplama ve Mecburi fonlar. Mecburi karşılıklara ilişkin düzenlemeyle, bilanço içi ve bilanço dışı uygun bulunan kalemleri dikkate almak amacıyla, Merkez Bankası'nın yetkisi Mecburi karşılıklara göre genişletilmiştir. Bu değişiklikle birlikte, Merkez Bankası'nın para politikası Araç seti genişleyecek ve finansal istikrara katkısı artacaktır. Benzer şekilde, yüksek frekanslı verilere erişim, Merkez Bankası'nın bilgi setini güçlendirecek ve yeni dönemde kabul edilecek veriye dayalı para politikası karar süreçlerini destekleyecektir. Nihayet olarak, düzenleme altyapısı, rezerv fonuna ilişkin düzenleme ile Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmiştir.

Fitch, Merkez Bankası'nın düşüşündeki bağımsızlığını da vurguladı.

Bu konsepti değerlendirirken, objektif ve Araç bağımsızlığı arasında ayrım yapmak gerekiyor. Merkez Bankası bağımsızlığı aracın bağımsızlığı anlamına gelir. Bu, Merkez Bankası'nın verilen görevleri yerine getirmek için kullanılacak araçları ve yöntemleri kendi inisiyatifinde belirlemesi gerektiği anlamına gelir. Araç bağımsızlığı konusu, Merkez Bankası Kanunu çerçevesinde açıkça tanımlanmaktadır. Buna göre Merkez Bankası, görevini yerine getirmek için para politikası araçlarını belirleme ve uygulama yetkisine sahiptir.

Basın toplantısı demiştiniz, ne Vakit planlıyorsunuz?

Bu toplantı göreve gelir gelmez yapmak istediğim en Çok oydu. Medyanın iletişimimizdeki rolünü önemsiyorum. Ancak Çok yoğun bir tempoyla başladım. MPC toplantısı tarihine yaklaşıyoruz, ardından Enflasyon Raporumuz takip ediyor. Enflasyon Raporu basın toplantısında

Zenpara – Para, Finans, Ekonomi ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 677 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*