MEHMET TÜGEN | Konkordato Takip Konkordato ilanı

MEHMET TÜGEN | Konkordato Takip Konkordato İlanı

Konkordato ilanları bölümümüzde ülkemizizn ekonomik gidişatına paralel olarak yakın zamanda konkordato koruma tedbiri ve kararı almış firmaları güncel olarak sizlere sunuyoruz.

Adi / SOYADI / UNVANI: MEHMET TÜGEN

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA Esas NO: 2019/394

Duyuru METNİ

İ L A N
T.C. BİNGÖL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Esas NO : 2019/394 Esas
Davacı Mehmet Tügen ve Güllü Tügen tarafından açılıp Mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
”1-Talebin Talep edenler yönünden KABULÜ ile Bingöl Ticaret sicil Müdürlüğü’nde 17827621936 TC kimlik no ile kayıtlı davacı MEHMET TÜGEN, 32878433468 TC kimlik no ile kayıtlı GÜLLÜ TÜGEN hakkında; 15/07/2020 tarihinden başlamak üzere 1 Sene süre ile KESİN MÜHLET VERİLMESİNE,
2- 30.01.2019 Vakit 30671 RG sayılı Konkordato Komiserliği Ve Alacaklılar kuruluna Dair Yönetmeliğin md.4,md.10 ve geçici md.1 hükümleri doğrultusunda geçici konkordato komiseri Av. Cevat İshakoğlu ve Bayram Keskin’in komiserlik görevine Nihayet VERİLMESİNE,
3-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak Mali Müşavir Cevat Çiftçi’nin konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine,
Komisere aylık 2.500,00 TL ücret takdirine,
Komisere borçlu davacının mevcudunun defterini tutmasına, projenin tamamlanmasına katkıda bulunmasına, davacının faaliyetine nezaret etmesine ve İİK.nunda verilen Başka görevleri yapmak üzere yetkilendirilmesine,
4-Davacının İİK.nun 297.maddesinin 2. Fıkrasındaki hallerde Dahil olmak üzere mal varlıklarını muhafazası için Bütün tedbirlerin alınmasına, Bu kapsamda davacının mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis etmesinin, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin mal varlığının kısmen dahi olsa dahi devretmesinin, takyit etmesinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının tedbiren ÖNLENMESİNE, Ters halde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağına,
garanti mühlet içinde davacı aleyhine 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takiplerde Dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati Önlem, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de Dahil Bütün takip işlemlerinin yapılmasının ihtiyati Önlem yoluyla DURDURULMASINA,
Yapılmış olan takiplerin bugünkü Var durumları aynen korunarak olduğu yerde durdurulmasına, ancak davacının işletme konularına ilişkin faaliyetlerinin devamı için elzem olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan mal varlığının üzerlerindeki hacizler baki kalmak kaydıyla yediemin olarak davacıya teslimine,
İİK.nun 206. maddesinin 1.sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğine garanti mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malın satışının yapılmasının tedbiren önlenmesine,
Davacının gayrimenkulleri ve tescilli ve tescilsiz Bütün mülkleri ile araçları üzerine 3. Kişilere Çağ ve temlikinin önlenmesi yoluyla verilen ihtiyati tedbirlerin DEVAMINA, ayrıca üzerlerine ayni ve şahsi hak tesisinin önlenmesine,
5-garanti mühlet kararının 7101 sayılı kanunla değişik İİK.288. Maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın Duyuru Kurumunun Resmi ilan portalında ilan edilmesine,
6-garanti mühlte 304/1 maddesi uyarınca dosya komiser tarafından mahkememize tevdii edildikten sonra belirlenecek ön duruşma gününün İİK.nun 288. Maddesi uyarınca ilanına,
Dair davacılarvekili ile asli müdahil 7101 Sayılı Kanun ile değişik İİK.nun 293/1 fıkrası gereğince KESİN olmak üzere karar verildi açıktan okundu usulen anlatıldı. ” şeklinde karar verildiği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.03/11/2020

Duyuru ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/ilan/691448/iflas-hukuku-davalari/konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-/konkordato-muhlet-kararinin-ilanen-tebligi


MEHMET TÜGEN | Konkordato Takip Konkordato ilan etti.

Unutmayın, konkordato geçici bir koruma tedbiridir. Konkordato, iflas ve iflas erteleme tamamen farklı kavramlar ve tanımlardır. Konkordato alan firmalar ekonomik sebeplerden Dolayı geçici olarak koruma tedbiri alırlar ve konkordato ilanı iflas yada firmanın batması anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 2451 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*