HAYKA TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Konkordato ilanı

HAYKA TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Konkordato İlanı

Konkordato ilanları bölümümüzde ülkemizizn ekonomik gidişatına paralel olarak yakın zamanda konkordato koruma tedbiri ve kararı almış firmaları güncel olarak sizlere sunuyoruz.

Adi / SOYADI / UNVANI: HAYKA TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 4600476891

DOSYA Esas NO: 2020/145

Duyuru METNİ

T.C. TURHAL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

Esas NO : 2020/145 Esas
Davacılar , İLHAN Kuvvetli, HAYKA TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞAAT HAYVANCILIK MOBİLYA Dışalım Dışsatım SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ONETEKS TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
1- Konkordato talep eden Turhal Vergi Dairesi Müdürlüğünün 4600476891 sicil numarasında kayıtlı davacı Hayka Tekstil San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti., 6430368816 sicil numarasında kayıtlı Oneteks Tekstil San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ve şirket sahibi 17461411252 T.C. Kimlik numaralı İlhan Kuvvetli’nün konkordato garanti mühlet kararı verilmesi talebinin KABULÜ ile 7101 Sayılı Kanunun 289. madde 1. fıkra hükmüne göre 03/11/2020 gününden geçerli olmak üzere bir Sene süreyle KESİN MÜHLET verilmesine,
2-Alacaklı ve müdahale talep eden şirket ve kişilerin müdahale taleplerinin KABULÜ İLE; UYAP sistemi kayıtlarının yapılmasına,
3-Geçici mehile itirazın ve geçici mehilin kaldırılması istemlerinin REDDİNE,
4-Mahkememizce atanan komiser heyetinin (16/03/2020 tarihli tensip zaptı ile geçici Konkordato Komiser Heyeti olarak belirlenen Hukukçu – Avukat Gökhan Uğurel, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Akın Algül ve Muhammet Melih Sağıroğlu) görevlerinin görevlerinin devamına,
5-Her bir konkordato komiseri için takdir edilmiş ücretin 3.000,00-TL olarak devamı ile takdir edilen ücretin borçlu şirketler tarafından karşılanmasına,
6-Komiser heyeti ücreti olarak aylık 9.000,00-TL’den 12 aylık ücret tutarı olan 108.000,00-TL gider avansının davacılar tarafından yatırılması için 1 AY KESİN SÜRE VERİLMESİNE, Ters takdirde İİK 285/4 fıkrasının yollaması ile HMK’nın 114/1-g maddesi ve 115/2 maddesi gereğince süresinde konkordato gider avansı yatırılmadığından dava şartı noksanlığı nedeniyle davanın usulden reddine karar verileceğinin ve tedbirlerin kaldırılacağının ihtarına,
7-Komiser heyetinin Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Bilirkişilik Bölge Kurulu’na Hususi siciline işlenmek üzere bildirilmesine,
8-Konkordato komiser heyetine, Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Mecburi Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, alacaklılar kurulunun oluşturulmasının Mecburi olup olmadığı, Mecburi olmasa dahi alacaklılar kurulu oluşturulmasında Yarar olup olmadığı, Yarar varsa kimlerden oluşturulması gerektiği konusunda rapor ibraz etmeleri için, alacaklıların ve alacak miktarlarının belirleninceye kadar (bugünden itibaren 2 ayı geçmemek üzere) süre VERİLMESİNE, alacaklılar kurulu oluşturulmasının ileride konkordato komiser heyetinin sunacağı rapora göre dosya üzerinden değerlendirilmesine,
9-KOMİSER HEYETİNİN KESİN MÜHLET İÇERİSİNDE AYLIK RAPOR HAZIRLAMASINA, konkordato ön projesinde revize yapılacak olur ise mahkememize bildirmelerine, konkordato ön projesinin revize edilmiş haliyle uygulanma imkanı olup olmadığı ve şirketlerin faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı şekilde rapor hazırlamalarına,
10-Komiserlerin görevlerini 2004 sayılı Kanunun 27. maddesi ile değişik 299 ve devamı Maddelerine göre icrasına, Görev verilirken, üstlendikleri görevin öneminin ve sorumluluklarının kendilerine hatırlatılmasına, konkordato komiser heyetinin İİK 290. Maddesi gereğince görevini ifa ederek bu maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirmelerine ve madde gereğince öngörülen raporları hazırlayarak bilgi vermelerinin ihtarına,
11-Borçluların Mahkememizce belirlenen Komiser Heyetinin Nezareti altında işlerine devam etmesine,
12-İİK 291 maddesi uyarınca garanti mühlet içinde davacıların mali durumunda konkordato talebi ile amaçlanan iyileşmenin gerçekleşmesi durumunda konkordato komiser heyetinin mahkemeye yazılı rapor sunmasına, bu hususta rapor sunulması halinde resen konkordato talebinin reddedilip reddedilmeyeceğinin değerlendirilmesine,
13-İİK 292 maddesi uyarınca garanti mühlet içinde konkordato komiser heyetinin yazılı rapor sunması halinde konkordato talebinin reddine veya davacıların iflasına karar verilip verilmeyeceğinin değerlendirilmesine,
14-Davacıların İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de Dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için Bütün tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda davacıların mahkemenin izni dışında rehin tesis etmelerinin, kefil olmalarının, taşınmaz ve işletmenin Devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmelerinin, takyit etmelerinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmalarının tedbiren önlenmesine, Ters halde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağına,
15-İİK’nın 294, 295, 296 ve 297. maddelerinin uygulanmasına, bu çerçevede mühlet içinde davacılar aleyhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de Dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati Önlem, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de Dahil Bütün takip işlemlerinin yapılmasının İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE DURDURULMASINA,
16-Yapılmış olan takiplerin bugünkü Var durumları aynen korunarak olduğu yerde durdurulmasına,
17-İİK’nın 206.maddesinin 1.sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğine, mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malın satışının yapılmasının tedbiren önlenmesine,
18-Davacıların işletme konularına ilişkin faaliyetlerinin devamı için elzem olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan makine, teçhizat ve araçlarının ÜZERİNDEKİ HACİZLER BAKİ KALMAK KAYDIYLA YEDİEMİN OLARAK DAVACILARA TEDBİREN TESLİMİNE, başka bir yediemine veya davacılar dışındaki herhangi bir ilgiliye tesliminin TEDBİREN ÖNLENMESİNE,
19-garanti Mühlet Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın ve Duyuru Kurumunun Resmi Duyuru Portalında Hemen ilan edilmesine,
20-garanti mühlet kararının derhâl tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahallî ticaret odalarına, Endüstri odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Kapital Piyasası Kuruluna ve Başka lazım gelen yerlere bildirilmesine,
21-Mazeret sunan avukatların mazeretlerinin ayrı ayrı kabulü ile duruşmaya ilişkin bilgilerin UYAP sistemi üzerinden öğrenilmesine
22- Mahkememizin 2020/145 Esas sayılı konkordatonun tasdikine illişkin dava dosyasının duruşmasının 16/06/2021 günü saat 09:30’da yapılacağına,
23-7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2 madde ve fıkrası uyarınca garanti mühlet kararının ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.04/11/2020

Duyuru ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/ilan/700680/iflas-hukuku-davalari/konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-/konkortadonun-tasdikine-iliskin-durusma-gunu-tebligi


HAYKA TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Konkordato ilan etti.

Unutmayın, konkordato geçici bir koruma tedbiridir. Konkordato, iflas ve iflas erteleme tamamen farklı kavramlar ve tanımlardır. Konkordato alan firmalar ekonomik sebeplerden Dolayı geçici olarak koruma tedbiri alırlar ve konkordato ilanı iflas yada firmanın batması anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 1691 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*