FİKRET AYDIN | Konkordato Takip Konkordato ilanı

FİKRET AYDIN | Konkordato Takip Konkordato İlanı

Konkordato ilanları bölümümüzde ülkemizizn ekonomik gidişatına paralel olarak yakın zamanda konkordato koruma tedbiri ve kararı almış firmaları güncel olarak sizlere sunuyoruz.

Adi / SOYADI / UNVANI: FİKRET AYDIN

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA Esas NO: 2020/153

Duyuru METNİ

T.C. MARMARİS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Esas NO : 2020/153
Davacı , FİKRET AYDIN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Geçici konkordato komiseri yeminli mali müşavir Mehmet Kubilay Özcan tarafından dosyaya sunulan bilirkişi raporlarına göre, konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu ve borçluya garanti mühlet verilmesinin uygun olduğunun belirtildiği anlaşılmakla;
1-Davacılara İİK.nun 289/2.maddesi gereğince söz konusu gün (29/10/2020 tarihinden geçerli olmak üzere) 1 YIL KESİN MÜHLET VERİLMESİNE,
2-İİK 289/Nihayet maddesine göre garanti mühlet verilmesine ilişkin kararın İİK’nin 288. maddesi uyarınca Ticaret Sicili Gazetesinde ve Basın-Duyuru Kurumunun resmî ilân portalında ilân edilmesine ve derhâl Marmaris Tapu Müdürlüğüne, Marmaris Ticaret Sicili Müdürlüğüne, Marmaris Vergi Dairesine, Marmaris Gümrük ve Posta İdarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahallî ticaret odalarına, Endüstri odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Kapital Piyasası Kuruluna bildirilmesine,ilanda ayrıca alacaklıların, ilândan itibaren yedi günlük garanti süre içinde dilekçeyle itiraz ederek garanti mühlet verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerinin belirtilmesine,
3-İİK’nin 291. maddesi gereğince Konkordato talebi ile amaçlanan iyileşmenin, garanti mühletin sona ermesinden Evvel gerçekleştiğinin komiserin yazılı raporuyla mahkememize bildirilmesi halinde mahkememizce resen, garanti mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine karar verileceğinin bildirilmesine,
4- İİK’nin 292. maddesi uyarınca, İflâsa tabi borçlular bakımından, garanti mühletin verilmesinden sonra) borçlunun malvarlığının korunması için iflâsın açılması gerekirse, b) konkordatonun başarıya ulaşamayacağı anlaşılırsa, c) borçlular İİK’nin 297. maddesine aykırı davranır veya komiserin talimatlarına uymazsa ya da borçluların alacaklıları zarara uğratma amacıyla Devinim ettiği anlaşılırsa ve d) borca batık olduğu anlaşılan bir Kapital şirketi veya kooperatif, konkordato talebinden feragat ederse, İflâsa tabi olmayan borçlular bakımından ise birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerindeki hâllerin garanti mühletin verilmesinden sonra gerçekleşmesi durumunda, komiserin yazılı raporu üzerine mahkememizce garanti mühletin kaldırarak konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflâsına re’sen karar verileceğinin belirtilmesine,
5-İİK’nin 304.maddesi uyarınca mahkememizce her halde, garanti mühlet içinde konkordato hakkında karar vermek gerektiğinden, komiserin gerekçeli raporunu ve dosyayı garanti mühletin bitiminden Evvel mahkememize tevdi etmesi gerektiğinin kendisine bildirilmesine,
6-Komiserin gerekçeli raporu ve dosya mahkememize tevdi edildikten sonra mahkememizce konkordato hakkında karar vermek üzere yargılamaya başlanacağının ve karar vermek için tayin olunacak duruşma gününün İİK’nin 288. maddesi uyarınca ilân edileceğinin ve itiraz edenlerin, itiraz sebeplerini tayin edilecek olan karar duruşma gününden en az üç gün Evvel yazılı olarak bildirmek kaydıyla duruşmada hazır bulunabileceklerinin de ilâna yazılmasına,
7-İİK’nun 294. maddesinde belirtilen garanti mühletin sonuçlarına hükmedilmesine ve garanti mühletin alacaklılar bakımından sonuçlarının gereği olarak garanti mühlet içinde borçlular aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de Dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaması ve evvelce başlamış takiplerin durmasına, ihtiyatî Önlem ve ihtiyatî haciz kararlarının uygulanamamasına, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlememesine,
İİK’nun 294/4. maddesi gereğince; Takas işlemlerinin bu kanunun 200 ve 201. maddelerine tâbi olduğuna, ve bu maddelerin uygulanmasında geçici mühletin ilânı tarihinin Esas alınmasına,
Tedbiren; Fikret Aydın’ın banka hesaplarına haciz ve bloke uygulanamamasına ve hesaplardaki bedellerin borçlu şirket tarafınca kullanılmasına engel olunmamasına,
İİK.’nun 295. maddesi gereğince; garanti mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçlarının gereği olarak, mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılmış olan takipler nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamamasına ve rehinli malın satışının gerçekleştirilememesine,
İİK.’nun 296. maddesi gereği; garanti mühletin sonuçlarının sözleşmeler bakımındanen az üç gün Evvel yazılı olarak bildirmek kaydıyla duruşmada hazır bulunabileceklerinin de ilâna yazılmasına,
7-İİK’nun 294. maddesinde belirtilen garanti mühletin sonuçlarına hükmedilmesine ve garanti mühletin alacaklılar bakımından sonuçlarının gereği olarak garanti mühlet içinde borçlular aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de Dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaması ve evvelce başlamış takiplerin durmasına, ihtiyatî Önlem ve ihtiyatî haciz kararlarının uygulanamamasına, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlememesine,
İİK’nun 294/4. maddesi gereğince; Takas işlemlerinin bu kanunun 200 ve 201. maddelerine tâbi olduğuna, ve bu maddelerin uygulanmasında geçici mühletin ilânı tarihinin Esas alınmasına,
Tedbiren; Fikret Aydın’ın banka hesaplarına haciz ve bloke uygulanamamasına ve hesaplardaki bedellerin borçlu şirket tarafınca kullanılmasına engel olunmamasına,
İİK.’nun 295. maddesi gereğince; garanti mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçlarının gereği olarak, mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılmış olan takipler nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamamasına ve rehinli malın satışının gerçekleştirilememesine,
İİK.’nun 296. maddesi gereği; garanti mühletin sonuçlarının sözleşmeler bakımından uygulanmasına,
İİK.’nun 297. maddesi gereği; garanti mühletin konkordato talep eden borçlular bakımından Netice doğurmasına, bu kapsamda;
Borçluların, konkordato komiserinin nezareti altında işlerine devam edebilmesine, davacı şirketlerin yönetim organının ve davacı gerçek kişilerin Bütün Eylem ve işlemlerinin geçici konkordato komiserininonayından sonra geçerlilik kazanmasına,
Borçluların, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edememesine, kefil olamamasına, taşınmaz ve işletmenin Devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredememesine, takyit edememesine ve ivazsız tasarruflarda bulunamamasına, Ters hâlde yapılan işlemlerin hükümsüz olduğuna,
Borçluların bu karara yahut komiserin ihtarlarına aykırı davranmaları halinde,mahkemece borçluların malları üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılabileceğine veya İİK’nun 292. maddesi gereğince karar verebileceğine,
8-Yeni bir görevlendirme yapılmasını gerektiren bir Durum olmadığı anlaşılmakla, Mehmet Kubilay Özcan’ın komiser olarak görevine devam etmesine ve dosyanın komisere tevdiine, İİK’nin 290. maddesine göre dosyayı teslim alan komiserin garanti mühlet içinde, konkordatonun tasdikine yönelik işlemleri tamamlaması ve her ay düzenli olarak Durum değerlendirme raporunu mahkemeye sunmasına, garanti mühlet içinde de Görev yapacak olan konkordato komiseri için aylık 4.000,00 TL ücret takdirine, ücretin yatırılan gider avansından karşılanmasına, daha Evvel yatırılan ücretin yeterli olmayacağı anlaşıldığından konkordato komiseri için eksik ücretin yatırılması için davacı vekiline bildirimde bulunulmasına, (Bulunuldu.)
Konkordato komiserininkimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve Görev sınırının garanti mühlet kararı sonuçları ile birlikte Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın Duyuru Kurumu’nun resmi ilan portalından ilanına,
9-Konkordato komiserine, borçlu şirketlerin, şirket merkezlerinde ve Başka borçluların iş yerlerinde, borçluların ticari defterleri ile borçluların mal varlığına ilişkin envanterleri ve konkordato talebine konu Bütün bilgi ve belgeleri üzerinde her türlü inceleme yetkisi verilmesine,
İİK’nin 304. maddesi uyarınca komiserin gerekçeli raporu ve dosya mahkememize tevdi edildikten sonra mahkememizce konkordato hakkında karar vermek üzere yargılamaya başlanacağından ve bu nedenle bir duruşma günü tayin edilmesi gerektiğinden duruşmanın 26/02/2021 günü saat 10:00 bırakılmasına,
Dair; İİK.nun 293/1 maddesi gereğince garanti mühlet talebinin kabulüne ilişkin karara karşı Kanun yolu kapalı olmak üzere karar verildi.

Duyuru ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/ilan/686942/iflas-hukuku-davalari/konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-/durusma-gununun-ilanen-tebligi


FİKRET AYDIN | Konkordato Takip Konkordato ilan etti.

Unutmayın, konkordato geçici bir koruma tedbiridir. Konkordato, iflas ve iflas erteleme tamamen farklı kavramlar ve tanımlardır. Konkordato alan firmalar ekonomik sebeplerden Dolayı geçici olarak koruma tedbiri alırlar ve konkordato ilanı iflas yada firmanın batması anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 2451 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*