Atık yağlara yeni düzenleme 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek

Atık yağlara yeni düzenleme 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

Ekonomi bölümünde Atık yağlara yeni düzenleme 1 Ocak’ta yürürlüğe girecekbaşlıklı yazımızı aşağıda bulabilirsiniz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, çevre ve insan sağlığının korunması, Doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanması için atık yağ tanımında yer alan atık yağların geçici depolanması, toplanması, taşınması, rafinasyona tabi tutulması, enerji Art kazanımının sağlanması ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esaslar belirlendi.

Yönetmelikle Türkiye’de atık yağlardan katma değeri yüksek baz yağ üretiminin sağlanacağı yüksek verimli atık yağ rafinasyon tesislerinin uygulaması gereken koşullar, toplanan atık yağ miktarının artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılarak, atık yağların yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor.

Atık yağların yönetimine ilişkin olarak, atık yağların toprağa, kanalizasyona, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara verilmesi, akaryakıta karıştırılması, akaryakıt olarak kullanılması, kullandırılması ve uygun olmayan yöntemlerle Art kazanılması, yakılması ve/veya bertarafı yasaklandı.

Atık yağların, farklı gruptaki atık yağlarla ve Başka atıklar ile karıştırılmaması, kaynağında ayrı olarak biriktirilmesi ve uygun koşullarda geçici depolanması, su, çözücü, toksik, tehlikeli ve/veya Başka maddelerin ilave edilmemesi Esas alındı.

Atık yağların sadece yetkilendirilmiş kuruluşlarca toplanıp ve taşınmasına izin verilirken, izin ve yetkisi olmayan üçüncü kişiler tarafından toplanması, taşınması, rafinasyonu, enerji Art kazanımı ve/veya bertarafı da yasaklar arasında yer aldı.

Atık yağların rafinasyonunda, ilave kirlilik oluşturulmaksızın temiz üretim teknolojilerinin kullanılması ve yüksek verimde baz yağ üretilmesi de Esas alınacak.

ATIK YAĞLARA Dışalım YASAĞI

Öte yandan, yönetmelikle, atık yağların ithalatı yasaklandı. İhracatı ve transit geçişinde ise Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümleri uygulanacak.

Böylece atık yağlardan, baz yağ üretimiyle bu alanda ithalata olan bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Yönetmelikte atık yağlardan baz yağ üretiminde Avrupa ve dünyada uygulanan yüksek verimli ve az atık üreten teknolojilerin Türkiye’de de uygulanması ve mevcutta Etkinlik gösteren atık yağ Art kazanım tesislerinin uluslararası standartlara ulaşması için de düzenlemeler yapıldı.

Bu kapsamda bu tesislerin uluslararası standartlara ulaşması için proses yetkinliği ve teknik yeterliliği “Deney üretimi” yoluyla belirlenecek.

Buna göre, atık yağ rafinasyon tesisi kurmak ve/veya işletmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler Bakanlıktan çevre lisansı almak zorunda olacak. Bunun için de Deney üretimi yapılması Mecburi olacak. Deney üretimi planı, rafinasyon tesisi tarafından ilgili format doğrultusunda hazırlanarak Bakanlığa sunulacak. Plan, Bakanlıkça uygun bulunmadan Deney üretimi başlatılamayacak.

Planın Bakanlıkça uygun bulunmasının ardından rafinasyon tesisinde üretilen baz yağın “TS 13369” standardına uygun olarak üretildiğinin ispatı amacıyla üretim prosesi tamamlanıncaya kadar Deney üretimi gerçekleştirilecek.

Deney üretiminde Bakanlık, il müdürlüğü, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı (TÜBİTAK MAM) yetkilileri bulunacak.

Deney yapılacak atık yağdan “TS 900-1 EN ISO 3170” standardına uygun şekilde Misal alınarak, ilgili parametrelere göre analiz edilmek üzere Bakanlık Çevre Referans Laboratuvarı veya TÜBİTAK MAM’a gönderilmesiyle Deney üretimi başlatılacak.

Deney üretimi esnasında ise proses incelemesi ve prosesin takibi amacıyla Ara Mahsul ve atıklardan Misal alınarak, analiz edilecek. Deney üretimi sonucunda oluşan baz yağdan Bakanlık, TSE ve TÜBİTAK MAM tarafından Misal alınarak “TS 13369” standardına uygunluğu belirlenecek. Deney üretimi sonucunda TÜBİTAK MAM tarafından Netice raporu hazırlanarak Bakanlığa sunulacak. Bakanlıkça Netice raporunun uygun bulunması halinde rafinasyon tesisi Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine göre geçici Etkinlik belgesi almak üzere Bakanlığa başvurabilecek.

DEĞİŞİM YAPILAN İŞLETMELERE Belge ŞARTI

Yönetmelikle Türkiye’de toplanan atık yağ miktarının artırılması amacıyla motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, Halk kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve Başka motor yağı değişimi yapılan işletmelerin kayıt altına alınması ve belgelendirilmesi şartı getirildi.

Buna göre motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 1 Ocak 2021’e kadar atık motor yağlarının çevre ve insan sağlığına uygun şekilde değişimi amacıyla 5 Sene geçerliliği bulunan “Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi” almaları ve bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmaları gerekecek.

Buna göre motorlu Araç sahiplerinin motor yağı değişimlerini, il müdürlüğünden izin belgesi almış motor yağı değişim noktalarında yaptırmaları gerekecek.

Tüzel kişiler Dış olmak üzere motorlu Araç sahibi gerçek kişiler, yağ değişimini kendileri yapmaları halinde oluşan atık motor yağlarını ise motor yağı değişim noktalarına teslim edecek.

1 Ocak 2020’ta yürürlüğe girecek yeni yönetmelik ile 30.07.2008 Vakit ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Bugünün Mühim Ekonomi haberleri konusunda Atık yağlara yeni düzenleme 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek başlıklı yazımızı okudunuz.

Zenpara – Para, Finans, Ekonomi ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 936 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*